Algemene Voorwaarden

Definities

In deze algemene verkoop en leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.0 Opdrachtgever

De natuurlijke rechtspersoon, die Studio Robbin een opdracht verstrekt tot het maken vaneen ontwerp. Studio Robbin zal als haar opdrachtgever mogen beschouwen degene dien haar de opdracht verstrekt, tenzij deze uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven krachtens een last te handelen uit naam en voor rekening van een derde, mits de naam en het adres van de derde tegelijkertijd aan Studio Robbin zijn verstrekt.

2.0 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle orderbevestigingen en opdrachten en diensten van Studio Robbin.

2.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitgesloten. Door het geven van een opdracht, accepteert de opdrachtgever de algemene voorwaarden van Studio Robbin.

3.0 Opdrachten

Overeenkomsten met Studio Robbin komen uitsluitend schriftelijk tot stand. Mondelinge overeenkomsten of later overeengekomen wijzigingen worden schriftelijk bevestigd.

3.1 Een opdracht tot het wijzigen van een ontwerp wordt steeds, zelfs na bevestiging van de opdracht, aanvaardt onder het voorbehoud dat Studio Robbin, na te hebben kennis genomen van de wijziging van het ontwerp, het recht zal hebben, binnen redelijke tijd, daarna de opdracht alsnog te weigeren zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

3.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van lonen en goederen en of diensten, van Studio Robbin, een wijziging ondergaan, is Studio Robbin gerechtigd zijn prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

3.3 Studio Robbin is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren.

3.4 De prijzen zijn in Euro´s exclusief BTW

4.0 Betaling

Als opdrachtgever akkoord gaat met de offerte waarbij het totale offertebedrag groter is dan € 5000,- kan Studio Robbin een voorschot van 50 % van het offerte bedrag in rekening te brengen. Dit voorschot dient voor de aflevering van de door de opdrachtnemer verrichte prestatie te zijn voldaan.

4.1 Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum

4.2 Bij niet tijdige betaling, door opdrachtgever, is Studio Robbin gerechtigd zijn werkzaamheden te onderbreken. Hierdoor komt reclame voor overschrijding van de levertijd te vervallen.

5.0 Aansprakelijkheid

Studio Robbin is nimmer gehouden tot vergoeding van de bedrijfsschade, winstderving, schade voortvloeiende uit de aanspraken van derden jegens de opdrachtgever

6.0 Overmacht

Opdrachtnemer is niet gehouden tot schade vergoeding indien hij door overmacht niet instaat was zijn werkzaamheden binnen de overeengekomen tijd op te leveren.

7.0 Eigendomsvoorbehoud

Alle door Studio Robbin geleverde schetsen, tekeningen etc. zijn en blijven zijn eigendom, zolang de opdrachtgever niet volledig aan zijn of haar betalingsverplichtingen aan Studio Robbin heeft voldaan.

7.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan, dan met schriftelijke toestemming van Studio Robbin, de schetsontwerpen en of tekeningen te verkopen of op enigerlei wijze zakelijk aan te wenden.

8.0 Wanprestatie en ontbinding

Indien:

– de opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn of haar financiële verplichting heeft voldaan

– ten laste van de opdrachtgever op diens goederen en/of gelden beslag wordt gelegd

– de opdrachtgever niet in staat is voldoende zekerheden te stellen.

wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Studio Robbin gerechtigd de

uitvoering van de werkzaamheden stop te zetten, c.q. zonder rechtelijke tussenkomst de overeen-

komst te ontbinden zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever.

9.0 Geschillen

Alle geschillen, welke tussen Studio Robbin en de opdrachtgever met betrekking tot deze algemene voorwaarden en/of gesloten overeenkomsten rijzen zullen met uitsluiting van de bevoegde rechter in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Arnhem dan wel naar keuze van Studio Robbin de volgens de wettelijke bepalingen bevoegde rechter.

10.0 Recht

Op al deze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Zevenaar, 5 oktober 2008